Utazási feltételek | First Travel Utazási Iroda

Utazási feltételek

Utazási feltételek

A First Travel  Kft. Által szervezett külföldi utazások általános feltételei

1. A FIRST TRAVEL Kft. által szervezett külföldi utazásokra a polgári törvénykönyv 415-416 §-ainak és az utazási és az utazást közvetítő szerződésekről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. sz. rendelet (a továbbiakban: R.) rendelkezései, a vonatkozó nemzetközi egyezmények, az utazási szerződési feltételekben illetve az utazási szerződésben foglaltak az irányadók.

2. Az utazási szerződés a jelentkezés nyilvántartásba vételét és az előleg befizetését követően a FIRST TRAVEL Kft. által küldött visszaigazolással és az utazási szerződés aláírásával jön létre az utas(ok) és a FIRST TRAVEL Kft. között a hivatkozott jogszabályok és a feltételek szerint.

A visszaigazolás és az utazási szerződés egy példányát  papír-alapon vagy - ha a szerződést elektronikus formába foglalják - más tartós adathordozón kell az utas rendelkezésére bocsátani.

Utazásközvetítőnél történt jelentkezés esetén az utazási szerződés megkötésének szükséges feltétele a FIRST TRAVEL Kft. által megküldött visszaigazolást az utazás közvetítő részére.

Ha a FIRST TRAVEL Kft. a jelentkezést helyhiány vagy más ok miatt csak feltételesen fogadja el, az utazási szerződés csak akkor jön létre, ha a FIRST TRAVEL Kft. megküldi a feltétel nélküli visszaigazolást és az utas a fentiek szerinti utazási szerződést megköti.

Ezen szerződéskötésig az utas a jelentkezését bármikor visszavonhatja és a FIRST TRAVEL Kft. a befizetett előleget visszafizeti. Ugyanez az eljárás, ha a FIRST TRAVEL Kft. zárkózik el a fenti okokból a szeződéskötéstől.

3. Az utazási szerződésnek tartalmaznia kell az R. 4.§ (1) bek-ében - az utazási csomagban értékesített szolgáltatások esetén a R. 15.§ ában foglaltakat. Az utazási szolgáltatások pontos meghatározását, leírását, minőségét, időtartamát, a részvételi díjat, a fakultatív programok leírását, a részvételi díjakon felül fizetendő egyéb díjakat és költségeket és azok tartalmát, továbbá a vonatkozó jogszabályok által előírt egyéb információkat tartalmazó, a FIRST TRAVEL Kft. által kiadott utazási katalógus (tájékoztató) rögzíti, és a konkrét (utas által megrendelt) utazási szolgáltatások tárgyában benne foglaltak - amelyeket az utas megismert és a szerződés aláírásával elfogad - az utazási szerződés részét képezik. Az utazási csomagban értékesített szolgáltatások esetén legkésőbb az utazás megkezdése előtt 7 nappal (ha az utazási szerződés megkötése és az indulás között ennél rövidebb az idő, akkor legkésőbb az induláskor) írásban (utaslevélben) tájékoztatja az utast az R. 14. §-ában előírtakról. Az utazás időtartamára az egyes részszolgáltatások meghatározására, minőségére, a teljesítés módjára, és a részvételi díj összegére vonatkozóan a FIRST TRAVEL Kft. által közzé tett adatokban történt esetleges változásokról a FIRST TRAVEL Kft. írásban tájékozatót küld az utazás előtt, vagy személyesen közli azokat az utassal és rögzíti, hogy a változtatásokat ismertette.

4. A kiutazáshoz érvényes útlevél beszerzéséről az utas gondoskodik. Ennek hiányából eredő összes kárért és költségért a FIRST TRAVEL Kft. felelősséget nem vállal. Ha az utas a FIRST TRAVEL Kft. közreműködésével köt baleset-, betegség-, illetve poggyászbiztosítást, valamint ha a FIRST TRAVEL Kft. az utas javára szóló - az Utevr. 8. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti - biztosítást kötött, a FIRST TRAVEL Kft. köteles a biztosítási kötvényt, az adott biztosítási termék szabályzatát, illetve a biztosítás igénybevételére jogosító bizonylatot az utazási szerződés szerinti szolgáltatás igénybevételére jogosító iratok átadásával egyidejűleg az utasnak átadni.

5. A részvételi díj - eltérő kikötés hiányában - az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, a FIRST TRAVEL Kft. egyszeri foglalási/eljárási díját, illetőleg szervezési költségét, továbbá az ÁFA összegét foglalja magában. Nem tartalmazza az utas érdekkörében felmerült módosítások díját, amelynek mértéke 5 000 Ft / módosítás.

6. A FIRST TRAVEL Kft. - legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal - a részvételi díjat felemelheti az alábbi okokból:

  • a szállítási költségek emelkedése (ideértve az üzemanyagköltségeket),
  • az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) emelkedése,
  • deviza - a FIRST TRAVEL Kft. közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti - forintárfolyamának változása.

A díjemelésnek arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével, és az utast haladéktalanul - az ok megjelölésével kell tájékoztatni.

Ha a részvételi díj emelése a 8%-ot meghaladja, az utas elállhat a szerződéstől és a FIRST TRAVEL Kft. a befizetett összeget az utasnak teljes egészében visszafizeti. Ha az utas nem áll el a fenti okból, akkor a felek ennek megfelelően módosítják a szerződést. ugyanez a követendő eljárás, ha a FIRST TRAVEL Kft. az utazási szerződés lényeges feltételeit kívánja módosítani. Az utas döntéséről haladéktalanul köteles tájékoztatni a FIRST TRAVEL Kft.-t. Az utast az elállás ezen eseteiben is megilletik a FIRST TRAVEL Kft. elállására megszabott jogok.

7. Társas utazás esetén a FIRST TRAVEL Kft. által közölt előleget a jelentkezéskor kell befizetni. Ennek mértéke a részvételi díj 40%-a. A részvételi díj fennmaradó összegét az utazás megkezdése előtti 30. napig kell befizetni, kivéve, ha az adott útra vonatkozóan - figyelemmel a külföldi közreműködővel kötött szerződés szigorúbb feltételeire - a szerződés-kiegészítés ennél korábbi határidőt ír elő.

Amennyiben ezen időpontig az utas nem egyenlíti ki a teljes részvételi díjat, a FIRST TRAVEL Kft. külön értesítés nélkül eláll a szerződéstől és azt tárgytalannak tekinti. Az utas ez esetben köteles a FIRST TRAVEL Kft.-nek a szerződés 10/b pontjában közölt költségeit - az ott szabályozott módon és mértékben, az utazás megkezdése előtti 15., illetve a szerződés-kiegészítés szerinti napon történő lemondásra vonatkozó előírások figyelembe vételével - megtéríteni.

A FIRST TRAVEL Kft. a teljes részvételi díj befizetése ellenében a szolgáltatások igénybe vételére jogosító utalványt, „Részvételi jegy"-et ad át az utasnak, amelyet a társas utazás megkezdése előtt a FIRST TRAVEL Kft. megbízottjának be kell mutatni.

Társas utazás során az utas a FIRST TRAVEL Kft. útján a programban nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatást csak a helyszínen történt fizetéssel veheti igénybe.

A repülő utakkal kapcsolatosan az utas tudomásul veszi, hogy

-  a légitársaságok üzletszabályzatai az irodánkkal kötött utazási feltételek részeivé válnak,

-  előre nem közölt közbeeső leszállásra, repülőgép, vagy légitársaság cseréjére sor kerülhet,

-  az útipoggyász súlya charter gépen 15 kg, és a menetrendszerű gépen 20 kg, túlsúly csak menetrendszerű gépen lehetséges, melyért az utasnak a légitársaságok tarifája szerint külön díjat kell fizetnie,

-  a légitársaságok érkezési és indulási időpontjai tájékoztató jellegűek, és változhatnak

8. Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vám-, devizajogszabályok, egészségügyi előírások stb.), valamint a fogadó ország törvényeit és tradícióit betartani, illetve tiszteletben tartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek, károk az utast terhelik.

9. A FIRST TRAVEL Kft. legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől a következő indokok miatt:

a ) Nem az utas érdekkörében felmerült okból:

- az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű szolgáltatásra tarthat igényt helyettesítő szolgáltatásként. Amennyiben a FIRST TRAVEL Kft ilyen helyettesítő szolgáltatásra nem képes vagy az utas a neki felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utas követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését a jegybanki alapkamat megfizetésével. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű a díjkülönbözet az utast illeti. Az utast megilleti az elállással okozott kár (beleértve a nem vagyoni kárt is) megtérítése, kivéve:

-  vis maior: ha az utazás a szerződéskötéskor előre nem látható és az adott helyzetben elvárható gondossággal el nem hárítható - az emberi életet és egészséget illetve vagyon biztonságot veszélyeztető - külső körülmény (politikai helyzet, természeti csapás stb.) merül fel, vagy

-  ha a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot sem éri el, és a FIRST TRAVEL Kft az elállásról a írásban tájékoztatta az utast az utazási szerződésben megjelölt határidőben.

b)  Az utas érdekkörében felmerült ok esetén:

- a FIRST TRAVEL Kft.-t felelősség nem terheli. Nem minősül az utas érdekkörében felmerült okból történő elállásnak, ha azért áll el mert az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely a Külügyminisztérium  honlapján „utazásra nem javasolt"  célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül. Ez esetben  a FIRST TRAVEL Kft. köteles azonos  értékű helyettesítő szolgáltatást nyújtani. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, a FIRST TRAVEL Kft. köteles a díjkülönbözetet visszatéríteni. Ebben az esetben az utas elállhat a szerződéstől vagy, ha elfogadja a helyettesítő szolgáltatást, a szerződést módosítani kell. Elállás esetén a FIRST TRAVEL KFT. a köteles a befizetett díjat visszafizetni.

10. Az Utas által gyakorolható elállási jog

Az Utazó az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat. Lemondás esetén a megrendelt teljes részvételi díjból személyenként az alábbi költség (bánatpénz) fizetendő:

60. napon túl a részvételi díj 10 %-a;

60 - 45. napig a részvételi díj 15 %-a;

44 - 36. nap a részvételi díj 20 %-a;

35 - 22. nap a részvételi díj 40%-a;

21- 16. nap a részvételi díj 60%-a;

15 -. 8 nap a részvételi díj 80%-a;

7. napon belül a részvételi díj 100 %-a

Ha az utas lemondását nem közli, illetve nem mond le, vagy az utazást megelőző 7 napon belül mond le a részvételi díj 100%-át köteles a FIRST TRAVEL Kft.-nek megtéríteni. A FIRST TRAVEL Kft. ezen esetekben jogosult a fentiek alapján őt megillető összegnek a befizetett díjból (a befizetett díj részét képezi a fakultatív programok díja is) történő levonására (megtartására). A fennmaradó összeg az utast illeti.

c.) Az utas tudomásul veszi amennyiben a First Travel Kft külföldi utazási iroda szállás ajánlatát közvetítette, a szállásra a külföldi utazási iroda útlemondási feltételei vonatkoznak.

d). A lemondási határidőket megelőző elállás esetén 8.000.-Ft/fő; 100.000.-Ft/fő részvételi díj esetén: 10.000.-Ft/fő bánatpénzt számítunk fel.

11. Ha az utas az utazáshoz szükséges hatósági engedélyek hiánya, illetve a hatóság kizáró határozata miatt nem tud elutazni, vagy ha ugyanezen ok miatt az utasnak ugyanezen utazásra jelentkezett házastársa, élettársa, gyermeke, szülője, vagy testvére is lemond, a lemondás miatt a 10/b pont szerinti bánatpénzt  tartoznak megfizetni. Az utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvétel jogát olyan személy részére engedményezni, aki az utazási szerződésben foglalt feltételeknek megfelel és az abban foglaltak tudomásul vételérő írásban nyilatkozik. Az utas az engedményezésről köteles írásban a FIRST TRAVEL Kft.-t tájékoztatni, és az igazolt többletköltséget viselni. A többletköltségekért az engedményező és az engedményes egyetemlegesen felel.

12. Ha az utas a FIRST TRAVEL Kft. által szervezett külföldi társasutazáson hatósági orvos (vagy kórház) által igazolt betegségből eredő utazásképtelensége, vagy elhalálozása miatt nem vehet részt, a FIRST TRAVEL Kft.-t illető, az utas által befizetett díjból (díjelőlegből) visszatartott átalánykártalanítást a Biztosítótársaság - amennyiben az utas ún. útlemondási (storno) biztosítást kötött - a biztosítás feltételei szerint megtéríti. Ez a lehetőség abban az esetben is megilleti a biztosítottat, ha azért nem vett részt a társasutazáson, mert házastársa, gyermeke, szülője, testvére vagy nevesített útitársa igazolt betegségéből vagy halálából eredően vált utazásképtelenné.

13. Amennyiben az utazás részvételi díja tartalmazza vagy az utas előleg befizetésekor ún. ÚTLEMONDÁS BIZTOSÍTÁS-t kötött, úgy a Biztosítótársaság a lemondásból eredő kötbérköltség 80%-át megtéríti. Ha azonban az utas saját hibájából az utazás megkezdését követően, jogszabályok megsértése miatt az utazásból kizárják, a befizetett részvételi díjból csak az igénybe nem vett, és a külföldi partner által le nem számlázott szolgáltatások forintellenértékére tarthat igényt. A részvételi díjban szereplő közös költséget (közlekedés, idegenvezető stb.) és az iroda szervezési díjának visszatérítését nem követelheti.

14. A FIRST TRAVEL Kft. az utast , ha az beleegyezését adja, külön térítés ellenében baleset -, betegség-, és poggyászkár esetére biztosítja,  valamint ismerteti  az adott biztosítás feltételeit, szolgáltatásait.

15. A FIRST TRAVEL Kft. felel a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért.

a)  Ha a FIRST TRAVEL Kft. az utazást:

-  nem a szerződésnek megfelelően teljesíti köteles a díjat arányosan leszállítani,

-  nem teljesíti, köteles a díjat visszafizetni.

Ha az utazás megkezdését követően a FIRST TRAVEL Kft. a szerződésben meghatározott szolgáltatások jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azokat más, megfelelő, hasonló értékű szolgáltatásokkal pótolni..

b)  A FIRST TRAVEL Kft. nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem vett igénybe.

c) Amennyiben az utazást nagyobb erőhatalom, háborús események, sztrájkok vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok befolyásolják  a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért, módosulásáért a FIRST TRAVEL Kft. felelősséget nem tud vállalni, így ezen okokból (vis maior) jelentkező többletköltségek az utast terhelik.

d) Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

e) A FIRST TRAVEL Kft. segítséget nyújt az utasnak, ha nehézségei támadnak amiatt, hogy az utazási szerződés hibásan kerül teljesítésre olyan harmadik személy magatartására visszavezethetően, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban és a hibát a FIRST TRAVEL Kft. kellő gondossággal sem látta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani vagy a vis maior esete következett be.

f) Az utazási szerződés vélt vagy valós hibás teljesítése esetén az utas a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel, illetve annak hiányában  a helyszíni szolgáltatóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért az utas a felelős. Az utaskísérő, a helyszíni szolgáltató az utas bejelentését köteles jegyzőkönyvezni és ennek egyik példányát az utasnak átadni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell, hogy az utas panaszát a helyszíni szolgáltatónak is bejelentette. Utaskísérő hiányában - amennyiben a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta - az utas kifogásait az  utazás befejezését követő 2 napon belül köteles a FIRST TRAVEL Kft. tudomására hozni, jogvesztés terhe mellett. Ez a határidő és a jogvesztés jogkövetkezménye irányadó a kifogásokkal kapcsolatos kárigények benyújtására is. A hibás teljesítésből vagy az utazási szerződés nem-teljesítéséből eredő esetleges károkért való felelősség mértéke nem haladhatja meg szolgáltatási díj (részvételi díj)  mértékét.

FIRST TRAVEL Kft. működési engedélyének száma: U-000130. Vagyoni biztosítékát az Európai Utazási Biztosításó Zrt. nyújtja.

Jelen szabályzat a 2020.01.01-től induló utakra érvényes

Az utazás dátuma:.....................-tól, ...............................-ig

Budapest, 2020........................

A fenti utazási feltételeket elfogadom:.......................................